1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu výrobok bez vady.
  2. Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu.

Ak má predaný výrobok chybu, kupujúci môže:

a) vyžadovať výmenu tohto výrobku za výrobok bez defektov,
b) požadovať odstránenie závady,
c) urobiť vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

  1. Ak kupujúci zistí, že výrobok je chybný, mal by o tejto skutočnosti upozorniť predávajúceho a tým identifikovať svoju požiadavku súvisiacu s vadou alebo napísať vhodné vyhlásenie. Danú požiadavku je nutné zaslať písomne na adresu predávajúceho alebo elektroniky e-mailom na obchod@vecickykk.sk
  2. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby.
  3. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.
  4. Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.
  5. Chybný výrobok je nutné zaslať na adresu predávajúceho,
Predajca:Tomáš Bursa KK
Sídlo predajcu:Kernova 10832/19,
036 01 Martin,
Slovenská Republika
Identifikačné údaje: IČO: 37041240
DIČ: 1042144070
Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.

pričom náklady dopravu reklamovaného výrobku hradí kupujúci sám.

Náklady na spätné zaslanie reklamovaného výrobku hradí predávajúci.

  1. Reklamácie sú vybavované počas pracovných dní, bez zbytočného odkladu.
  2. Predajca bude riešiť reklamáciu, ktorú podal kupujúci, do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie.
  3. Pri reklamácii sa bude brať do úvahy, či bol výrobok správne skladovaný a používaný.
  4. Podrobnosti týkajúce sa záruky predávajúceho za chyby sú upravené ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
image/svg+xml