Politika súborov ochrany osobných údajov a súborov cookie.

 

Tieto zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie opisujú zásady spracovávania osobných údajov a používania súborov súborov cookie prostredníctvom online obchodu https://www.vecickykk.sk

 

Predajca:Tomáš Bursa KK
Sídlo predajcu:Kernova 10832/19,
036 01 Martin,
Slovenská Republika
Identifikačné údaje: IČO: 37041240
DIČ: 1042144070
Zapísaný v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.

je výrobcom tu predávaných produktov a správcom tohto internetového obchodu.

 

 • 1

Definícia

 

Na účely tejto zásady ochrany osobných údajov majú nižšie uvedené výrazy tento význam:

 1. Administrátor – Tomáš Bursa KK so sídlom Kernova 10832/19, 036 01 Martin, Slovenská Republika Zapísaný v živnostenskom registri OÚ MT, č. 508-5570,
 2. Obchod – online obchod k dispozícii na adrese: https://www.vecickykk.sk
 3. Používateľ – každý subjekt používajúci Obchod.

 

 • 2

Osobné údaje

 

 1. Užívateľ môže administrátorovi poskytnúť osobné údaje prostredníctvom formulárov dostupných v obchode, t. j. Formulára na vytvorenie účtu a formulára objednávky.
 2. Administrátor je správca osobných údajov používateľa

a) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

b) Spravuje informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. . 18/2018 z. o ochrane osobných údajov.

c) V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári firmy Tomáš Bursa KK so sídlom Kernova 10832/19,
036 01 Martin zapísanej v živnostenskom registri OU-MT-OZP-2014/03265-2, č. živnostenského registra 508-5570.

Osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.vecickykk.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.vecickykk.sk stačí svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na  obchod@vecickykk.sk

d) Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vo formulári Tomáš Bursa KK so sídlom Kernova 10832/19, 036 01 Martin, Slovenská Republika, Zapísaný v živnostenskom registri OÚ MT, č. 508-5570 vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Tomáš Bursa KK.

 1. Osobné údaje poskytnuté používateľom správcovi v rámci formulára na vytvorenie účtu sa spracúvajú za účelom vytvorenia a udržiavania účtu v e-shope.
 2. Osobné údaje poskytnuté používateľom správcovi v rámci objednávkového formulára sú spracované iba na účely spracovania objednávky.
 3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a je potrebné na vytvorenie účtu alebo objednávky.
 4. Administrátor zaručuje dôvernosť všetkých osobných údajov poskytnutých správcovi.

Osobné údaje sa zhromažďujú s náležitou starostlivosťou, sú primerane chránené pred prístupom neoprávnených osôb a spracovávajú sa v súlade s podmienkami podrobne špecifikovanými v zmysle nariadenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

 1. Užívateľ má práva uvedené v právnych predpisoch uvedených v článku 5 vrátane najmä práva na:

a) prístup k jeho osobným údajom,

b) podať žiadosť doplnenie, aktualizáciu, opravu alebo dočasné alebo trvalé  zablokovanie, alebo vymazanie údajov, ak sú údaje neúplné, zastarané alebo nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore s činom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.

 • 3

Súbory cookie

 

 1. Administrátor používa súbory cookie, t. j. malé textové informácie uložené na konečnom zariadení používateľa (napríklad počítač, tablet alebo smartphone).
 2. Cookies môžu byť prečítané informačným a komunikačným systémom správcu.
 3. Administrátor uchováva súbory cookie na konečnom zariadení používateľa a následne získa prístup k informáciám, ktoré sú v nich obsiahnuté, na štatistické a marketingové (remarketingové) účely a na zabezpečenie správneho fungovania Obchodu.
 4. Správca týmto informuje používateľa, že je možné konfigurovať internetový prehliadač spôsobom, ktorý zabráni ukladaniu súborov cookie na konečnom zariadení používateľa. V takejto situácii používateľ môže nájsť nejaké problémy s používaním obchodu.
 5. Administrátor týmto označuje, že súbory súborov cookie môžu byť používateľom odstránené po ich uložení správcom prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača, programov určených na tento účel alebo použitia vhodných nástrojov dostupných v operačnom systéme, ktorý používa užívateľ.

 

 • 4

Serverové protokoly

 

 1. Používanie obchodu je spojené s odosielaním žiadostí na server, na ktorom je obchod uložený.
 2. Každá žiadosť smerujúca na server sa uloží do denníka servera. Záznamy zahŕňajú napr. adresu IP používateľa, dátum a čas servera alebo informácie o internetovom prehliadači alebo o operačnom systéme používanom používateľom.
 3. Denníky sa ukladajú a ukladajú na serveri.
 4. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami používajúcimi Obchod a nepoužívajú sa na identifikáciu Používateľa. Logy serverov sú výhradne podkladovým materiálom používaným pre správu obchodu a ich obsah nie je sprístupnený iným osobám, ako sú osoby oprávnené spravovať server.

 

 

image/svg+xml